Направление "Мениджмънт и УЧР"

 

НАПРАВЛЕНИЕ „МЕНИДЖМЪНТ И  УЧР”

 

Още със своето създаване през 2017 г. Учебният център към Дакс 96 стартира направление „Мениджмънт и Управление на човешките ресурси”

 

Целта на направлението „Мениджмънт и УЧР” е да:

 • Квалифицира мениджърския състав в конституирането и управлението на организацията;
 • Да внедри съвременни методи за изграждане, управление и вдъхновяване на трудови екипи;
 • Да подготви мениджърски резерв;
 • Да развие пълноценна програма по Управление на човешките ресурси във фирмата;
 • Със собствени ресурси да разработи съдържателно и обезпечи кадрово Учебен център по стъклообработка.

 

От началото на обучението 2019-2020 в партньорство с Дружеството на психолозитев Република България и Ен Джи Би – Консултинг Дакс 96 е базово предприятие, осигуряващо практика и участие в реални организационни проекти на курсисти по програмата „Управление на човешките ресурси, мениджмънт, организационно консултиране” http://bit.do/HRobuchenie

 

Учебната програма по проекта включва следните теми:

 1. Групова динамика и управление на организационната промяна.
 2. Емоционална интелигентност.
 3. Организационна диагностика. Съпротиви и преодоляването им.
 4. Полигон на мениджърските функции. Длъжностни характеристики.
 5. Управленски решения – дърво на проблемите, дърво на целите. Стратегическо планиране.
 6. Кризисен мениджмънт. Авариен мениджмънт.
 7. Оперативен мениджмънт, управление на времето.
 8. Организационна култура, корпоративен брандинг.
 9. Корпоративно предприемачество.
 10. Трудови екипи, лидерството – функция на всекиго в екипа, дисфункционално лидерство.
 11. Информационна и комуникативна система в организацията. Съпътстващи беседи.
 12. Усъвършенстване на търговската система на организацията, водене на бизнес преговори.
 13. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация на персонала.
 14. Разрешаване на конфликти и управление при кризи във взаимоотношенията. Медиация.
 15. Стрес и справяне със стреса.
 16. Поколенчески типове (X, кръстосано, Y, Z, α…) и специфики в управлението им.
 17. Професионален подбор, центрове за оценка, атестиране, кариерно развитие.
 18. Обучение на персонала, ефективни тренинг програми, коучинг, консултиране в екип.

 

  

 

Форми на обучение:

 • Размразяващи, релаксиращи и настройващи техники;
 • Сюжетно-ролеви игри;
 • Дигитализация и геймификация на учебния процес;
 • Автокоучинг, àватар;
 • Бизнес симулации;
 • Упражнения, решаване на казуси;
 • Диагностична и автодиагностична работа на участниците;
 • Дискусии в малки групи, работа в групи за собствен опит, обмяна на опит;
 • Пленарни сесии и междугрупови срещи;
 • Представяне резултати от изследвания;
 • Разработване на собствени тематични микро-проекти;
 • Кратки аудиторни лекции за изграждане на базисни теоретични структури на мисленето.

 

Подбор на участниците:

 • Високо мотивирани собствени служители;
 • Външни кандидати, за които обучението е необходимост.

 

Очаквани резултати:

 • Умения за справяне със стандартни ситуации и за успешно импровизиране при среща с нестандартни проблеми;
 • Високо равнище на експертна квалификация;
 • Увереност в собствените сили и стресоустойчивост.
 • Личностно израстване;
 • Приятна и неусетна атмосфера на учене;

 

Място за провеждане:

 • Учебна зала – Дакс 96 (София, кв. Илиянци, ул.” Кирил Благоев” №13);
 • Офис на Ен Джи Би – Консултинг (София – 1700, Студентски град, ул. Акад. Борис Стефанов 2, офис 8).

 

Сертификат:

 • Участниците получават сертификати на български и английски език за придобита квалификация с посочени 14-те теми и хорариум от 224 часа.

 

Водещ на обучението: проф. Сава Джонев

Опит:

 • университетски преподавател и фирмен консултант с дългогодишна практика при подготовка на специалисти по управление на човешките ресурси, мениджмънт, организационно развитие;
 • в създаване и управление на социални общности с участие на всички нива – от изпълнителско до висше управленско равнище;
 • в успешно посредничество при разрешаване на трудови и институционални конфликти и използването им за организационна промяна и развитие;
 • в организиране на следдипломни и професионални учебни форми за квалификационно и кариерно израстване;
 • в методическото обезпечаване и провеждане на научно-изследователска работа и в подготовката и супервизията на млади изследователи.