Подготовка на Наставници

ПОДГОТОВКА НА НАСТАВНИЦИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА

ОПЕРАТОРИ НА СТЪКЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ

 

Динамиката на пазара на труда, изискванията към квалификацията на съвременния работник и потребностите на бизнеса от специалисти поставиха остро въпроса за бързата и качествена подготовка на квалифицирани кадри. Но инерцията в образованието и необходимостта от дългосрочно планиране в тази област затрудняват бързото и адекватно кадрово обезпечаване на бизнеса. Това  наложи раждането на друг образователен субект – Ведомствените Центрове за подготовка на специалисти.

 

В Дакс 96 такъв Център за обучение съществува от 2017 г. До настоящия момент той успешно готви мениджъри и оператори на стъклообработващи машини.

 

От 2020 г. Центърът открива трето направление – „Подготовка на наставници за обучение на оператори на стъклообработващи машини”. Най-подготвените и надеждни служители на фирмата ще придобият преподавателска квалификация и умения, за да поемат отговорно професионалната подготовка на своите по-неопитни колеги и новопостъпили и без подготовка служители на фирмата.

 

Този образователен модул ще отговори на потребностите на дуалното обучение, което съчетава аудиторното преподаване на професионални знания с практическото им овладяване на работното място.

 

Това направление ще затвори учебния цикъл вътре в компанията, обхващайки и преподаватели, и обучавани.

 

Учебната програма на модула включва следните теми:

 

ЧАСТ I. ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 1. Необходимостта от подготовка на наставници
 2. Наставничество/менторинг
 3. Наставници/ментори – основни характеристики
 4. Теория за поколенията
 5. Формиране на екипа „наставник-наставляван”
 6. Очаквания и определяне на цели
 7. Подготовка на наставници

ЧАСТ II. МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

 1. Внимание, памет, припомняне, мотивация, интерес
 2. Осмисляне
 3. Урокът
 4. Планиране на урока
 5. Методи за преподаване

 

ЧАСТ III. МАШИНА ЗА ОБРАБОТКА НА СТЪКЛА

 1. Устройство на машината
 2. Стартиране, тестване, пускане на машината
 3. Позициониране на диска
 4. Работен процес – операции
 5. Поддръжка на машината
 6. Обслужване на машината

 

ЧАСТ IV. УСЛОВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО НАСТАВНИЧЕСТВО

 1. Управление на времето, планиране
 2. Изграждане на ефективен трудов екип
 3. Лидерски стил
 4. Комуникативни умения